Skip links

En svensk alternativ investeringsfond

En svenska alternativ investeringsfond (AIF) som löpande investerar i fastighetsrelaterade lån, säkerställda med fastighetspant, emitterade av svenska juridiska personer med en löptid om maximalt 2 år.

Samtliga lån som Fastighetsräntefonden investerar i är säkerställda med fastighetspant. Fastighetspanten kompletteras inte sällan med ytterligare säkerhetsmassa såsom aktiepant och proprieborgen.

Exponering mot alla fastighetskategorier

Fastighetsräntefonden investerar i ett stort antal lån med exponering mot alla fastighetskategorier. Såsom förvaltning och byggnation av bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, logistikfastigheter, industrifastigheter, samhällsfastigheter etc.

Fonden tar även hänsyn till olika löptider och geografier.

Målsättning

Fastighetsräntefonden avser att erbjuda en produkt med begränsad riskkorrelation med börsen samt som ger en god riskjusterad avkastning över tid.

Målavkastningen är 6 – 8 % per år.

Exponering mot ett svårtillgängligt tillgångslag

Att hitta och utvärdera ett stort antal säkerställda fastighetskrediter är, i både teorin och praktiken, i det närmaste omöjligt för såväl mindre som större aktörer.

En sund exponering mot en bred portfölj av mindre säkerställda fastighetskrediter över hela Sverige når man inte på annat sätt än genom Fastighetsräntefonden.

En räntefond – inte en fastighetsfond

Fastighetsräntefonden är en kreditfond inte en fastighetfond. En fastighetsfond förvärvar typiskt sett fysiska fastigheter alternativt fastighetsrelaterade aktier med målsättningen att dessa ska öka i värde

Fastighetsräntefonden investerar istället primärt i fastighetslån med underliggande fastighetspant. Avkastningsnivån är därmed inte beroende av några värdeökningar i underliggande fastigheter och investeringarna skyddas helt eller delvis av fastighetspant och övrig säkerhetsmassa.

Investera nu!

Säkerhet

Fastighetsräntefonden är en kreditfond inte en fastighetfond. En fastighetsfond förvärvar typiskt sett fysiska fastigheter alternativt fastighetsrelaterade aktier med målsättningen att dessa ska öka i värde

Fastighetsräntefonden investerar istället primärt i fastighetslån med underliggande fastighetspant. Avkastningsnivån är därmed inte beroende av några värdeökningar i underliggande fastigheter och investeringarna skyddas helt eller delvis av fastighetspant och övrig säkerhetsmassa.