Skip links

Investera i Fastighetsräntefonden!

Om Fonden

  • Målavkastning: 7-10% per år
  • Inga negativa månader
  • Vanligtvis bottenpant
  • Korta fastighetslån i Sverige
  • Olika fastighetstyper

Teckning via Avanza

Investera nu!

Ingen teckning under maj Nordnet

Investera nu!

Teckning via Mangold

Investera nu!

Investera från andra banker och finansiella institut

Om du önskar investera från andra banker eller finansiella institut, prata med din bank eller hör av dig till Alfakraft Fonder så hjälper vi dig gärna med investeringen. Vänligen kontakta oss via epost: info@alfakraft.se eller telefon: 08-545 188 80

Innan du investerar

Innan du genomför en investering i Fastighetsräntefonden är det viktigt att du läst och förstått allt skriftliga material för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Om du saknar kunskap rekommenderar vi att du diskuterar med din investeringsrådgivare innan en investering genomförs.

Allmän information om fonden hittar du här. Detaljerad information om fonden finns i de dokument som är tillgängliga för nedladdning till höger.

Informationsbroschyr Basfaktablad Teckningsanmälan

Andelslån kan tecknas den första bankdagen i varje månad, med undantag för januari. Sista dag för teckning infaller senast en (1) Bankdag inför dagen för respektive emission. Fondens styrelse äger rätt att förlänga eller förkorta den tid under vilken teckning kan ske.

Andelsinnehavare kan begära förtida inlösen av Andelslånet vid ingången av varje månad, dock med undantag för januari. En sådan begäran ska lämnas till Fonden senast tjugo (20) Bankdagar före ingången av den månad då inlösen ska ske. Fonden utbetalar inlösenlikvid till emissionsinstitutet Mangold senast på den tionde (10) Bankdagen efter ingången av respektive månad. Om andelsinnehavare använder annat depåinstitut än Mangold kan det dröja ytterligare antal dagar innan andelsinnehavare har tillgång till inlösenlikvid. För fullständiga villkor se Fondens informationsbroschyr.

Risker

Alla investeringar är förknippade med risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fastighetsräntefonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fastighetsräntefonden återfår hela det insatta kapitalet. Innan en investering så bör informationsbroschyren, allmänna villkor, samt basfaktabladet läsas i sin helhet.