Skip links

Fastighetsräntefonden

En fond som investerar i svenska fastighetsrelaterade lån med underliggande fastighetspant

  • Målavkastning: 7-10% per år
  • Säkerställda lån och vanligtvis bottenpant
  • Riskspridning mot alla fastighetskategorier
  • Korta fastighetslån i Sverige
  • Godkänd för ISK
Investera nu!

Avkastning

Hög avkastning till låg risk sedan start

Vem kan investera?​

Privatpersoner

Företag

Diskretionära förvaltningsuppdrag

Professionella investerare

Investera nu!

Finansieringsgapet växer

Svenska fastighetsbolag och fastighetsutvecklare har traditionellt kunnat förlitat sig på generös bankfinansiering vid fastighetsförvärv och fastighetsutveckling. Under senare år har situationen för dessa aktörer förändrats avsevärt.

Belåningsmöjligheterna och belåningsgraderna hos bank och kreditmarknadsbolag har nämligen drastiskt minskat, dels på grund av det för bankerna tvingande Basel III-regelverket, som ställer allt tuffare krav på bland annat kapitaltäckning, och dels på grund av en allmänhet restriktivare kreditgivning.

Ett väsentligt finansieringsgap har därmed uppstått på den svenska fastighetsmarknaden. De stora etablerade aktörerna har kunnat brygga gapet med kombinationer av obligationsfinansiering, större andel eget kapital samt toppfinansiering från internationella kreditfonder och institutioner. Mindre och medelstora aktörer har däremot haft betydligare svårare att brygga detta finansieringsgap.

Tills nu.

Fondens lösning

Redan år 2013 uppgick det akuta refinansieringsbehovet till ca 170 miljarder SEK i Sverige. De senaste åren har en kombination av institutionella kreditfonder, direktutlåning från institutioner, obligationer samt preferensaktier blivit aktuella för att kunna lösa finansieringen för de större fastighetsaktörerna med tillgång till finansmarknaderna.

För de små och medelstora företagen finns dock fortfarande få alternativ tillgängliga. Fondens affärsidé är därför att med de medel som kommer in i fonden bidra till finansiering av medelstora och mindre aktörer på fastighetsmarknaden.

Before
After

*Basel III är en regleringsstandard som ställer krav på banker gällande kapital och likviditet

Fastighetsräntefonden

bara säkerställda fastighetskrediter

Fastighetsräntefonden är enkel att beskriva. Det är en fond som främst investerar i svenska högavkastande fastighetsrelaterade lån med underliggande fastighetspant. Säkerställda fastighetskrediter med andra ord. Varken mer eller mindre.

Fastighetsräntefonden investerar i fastighetslån över hela Sverige och avseende alla fastighetstyper. Men bara under förutsättning att avkastningen är tillräckligt hög, att fastighetspant och säkerhetsmassan är tillräckligt betryggande och att låntagaren bedöms som kompetent.

Fastighetsräntefonden är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) och är noterad på Nordic Growth Market (NGM)